2186 người đang online

Hội nghị nghe báo cáo dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh.

Đăng ngày 19 - 12 - 2017
100%

Chiều ngày 19/12/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn chủ trì Hội nghị nghe báo cáo dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, do Quyết định 4508/2012/QĐ-UBND được ban hành vào thời điểm 2012 đến nay về các quy định đầu tư xây dựng, đất đai, đấu thầu đã thay đổi, không còn phù hợp với tình hình mới. Mặt khác, Quyết định 4388/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 thì toàn tỉnh quy hoạch 513 chợ. Vì vậy, để tạo điều kiện cho UBND các cấp và nhà đầu tư trong quá trình thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ; việc ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh là cần thiết trong điều kiện hiện nay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn phát biểu tại Hội nghị.

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh có phạm vị điều chỉnh là chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ từ Ban quản lý/Tổ quản lý chợ đối với chợ do Nhà nước đầu tư xây dựng sang mô hình doanh nghiệp, Hợp tác xã (HTX). Về hình thức chuyển đổi chợ có 3 loại hình: Đối với chợ xây dựng mới, giao hoặc tổ chức đấu thầu để lựa chọn doanh nghiệp hoặc HTX kinh doanh, khai thác quản lý chợ. Đối với chợ đang hoạt động do Ban quản lý chợ điều hành, từng bước tổ chức đấu thầu để lựa chọn doanh nghiệp hoặc HTX kinh doanh, khai thác quản lý chợ. Đối với chợ ở địa bàn nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo giao cho các doanh nghiệp hoặc HTX đủ điều kiện theo quy định của UBND cấp tỉnh để tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý.

Về Quy trình chuyển đổi chợ, gồm các bước chính sau: Thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi chợ tỉnh, Ban quản lý chuyển đổi chợ cấp huyện; Xác định hình thức chuyển đổi chợ; Xây dựng kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ; Xây dựng phương án chuyển đổi chợ; Tổ chức lựa chọn doanh nghiệp/HTX quản lý, kinh doanh, khai thác chợ; Quy định cụ thể trách nhiệm của các đơn vị, sở, ngành, địa phương liên quan và Ban quản lý, Tổ quản lý chợ, các doanh nghiệp, HTX trong quá trình chuyển đổi.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến các ngành, Phó Chủ tịch UBND tinh Lê Thị Thìn thống nhất với báo cáo dự thảo đề xuất; đồng chí lưu ý về hình thức lựa chọn nhà đầu tư, bản dự thảo cần bám sát Luật Đấu thầu trên tinh thần linh loạt phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương cụ thể. Trên cơ sở các ý kiến góp ý tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và hoàn thiện lại báo cáo dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh; báo cáo lại UBND tỉnh xem xét trong tuần tới.

<

Tin mới nhất