Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nghị quyết số 29/2016/NQ-HDND ngày 08/12/2016 về một số chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 28 - 02 - 2017
100%

Nghị quyết số 29 quy định 4 nội dung chính sách, bao gồm: Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng CCN; (2) chính sách hỗ trợ Dự án đầu tư sản xuất công nghiệp SXCN, tiểu thủ công nghiệp vào các huyện miền núi; (3) chính sách hỗ trợ phát triển tiểu thủ công nghiệp và (4) chính sách hỗ trợ tiền thuê đất đầu tư chợ; trong đó, đã quy định cụ thể đối tượng, nội dung và mức hỗ trợ của từng cơ chế.

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế của các cơ chế chính sách trước đây, từng bước đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng CCN và chợ; đầu tư các dự án SXCN, TTCN tại khu vực miền núi và giúp bảo tồn, phát triển nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn; ngày 08/12/2016, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND quy định Một số chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại tỉnh Thanh Hóa để thay thế Nghị quyết số 48/2006/NQ-HĐND ngày 28/7/2006 của HĐND tỉnh về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Nghị quyết số 95/2008/NQ-HĐND ngày 19/7/2008 về sửa đổi Nghị quyết số 48/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân. Theo đó, tại Nghị quyết số 29 quy định 4 nội dung chính sách hỗ trợ, bao gồm: (1) Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng CCN; (2) chính sách hỗ trợ Dự án đầu tư sản xuất công nghiệp SXCN, tiểu thủ công nghiệp vào các huyện miền núi; (3) chính sách hỗ trợ phát triển tiểu thủ công nghiệp và (4) chính sách hỗ trợ tiền thuê đất đầu tư chợ.

Trong đó, điểm mới trong chính sách quy định tại Nghị quyết số 29 bao gồm: việc hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng CCN sẽ chỉ hỗ trợ cho các đối tượng là tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đăng ký vào thuê đất, đầu tư kết cấu hạ tầng CCN, không hỗ trợ cho đối tượng là UBND các huyện làm chủ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng như trước kia; đồng thời, quy định mức hỗ trợ riêng cho từng địa bàn đầu tư, cụ thể: các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng vào CCN thuộc khu vực đồng bằng  được hỗ trợ 0,7 tỷ/ha nhưng không quá 20 tỷ/CCN, miền núi (1 tỷ/ha) nhưng không quá 28 tỷ/CCN, các huyện 30a (1,5 tỷ/ha) và huyện Mường Lát (2,3 tỷ/ha) nhưng không quá 40 tỷ/CCN.

Ngoài ra, tại Nghị quyết 29 còn xây dựng thêm cơ chế chính sách đặc thù cho các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện miền núi và chính sách hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc nhân cấy nghề tạo nghề mới và khôi phục làng nghề; đồng thời, hỗ trợ tiền thuê đất cho các tổ chức, cá nhân xây dựng kinh doanh chợ trên địa bàn.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 19/12/2016 đến hết ngày 31/12/2021.

Nội dung chi tiết Nghị quyết xem tại đây

    ( http://vbpl.vn/thanhhoa/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=117784)

Hiện nay, để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết, , Sở Công thương đang chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu các quy định hiện hành và Nghị quyết 29/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh, hoàn chỉnh Dự thảo Quyết định về Một số chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại tỉnh Thanh Hóa, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 278/UBND-CN ngày 09/01/2017.

 

Ý kiến bạn đọc
    <

    Tin mới nhất

    Nghị quyết số 29/2016/NQ-HDND ngày 08/12/2016 về một số chính sách khuyến khích phát triển công...(28/02/2017 3:24 CH)