737 người đang online

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư phát triển, đấu thầu thực hiện dự án đầu tư từ nguồn vốn nhà nước của UBND huyện Thiệu Hóa

Đăng ngày 29 - 06 - 2018
100%

Ngày 29/6/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư phát triển, đấu thầu thực hiện dự án đầu tư từ nguồn vốn nhà nước của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thiệu Hóa trong quản lý thực hiện các dự án, giai đoạn 01/2016 - 01/2018

<

Tin mới nhất

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống...(27/08/2018 11:00 SA)

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu...(29/06/2018 1:31 CH)

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống...(10/03/2018 12:11 SA)

KẾT LUẬN KIỂM TRA Việc thực hiện kết luận thanh tra của UBND cấp huyện, cấp xã(08/02/2018 3:16 CH)

KẾT LUẬN THANH TRA Việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng tại các dự án sử...(08/02/2018 3:11 CH)