Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019

Đăng ngày 06 - 05 - 2019
100%

Thực hiện Công văn số 1290/BTP-PBGDPL ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Bộ Tư pháp về hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019 do Bộ Tư pháp tổ chức công khai, rộng rãi trên phạm vi cả nước; người Việt Nam ở nước ngoài dưới hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến.

Thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện t của Bộ Tư pháp tại địa ch: http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx

<

Tin mới nhất

Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019(06/05/2019 1:13 SA)

Khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018(03/08/2018 1:39 SA)

KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018(21/03/2018 11:13 SA)