Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 03 - 05 - 2019
100%

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5121/UBND-THKH ngày 26/4/2019 về báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Phát triển KT-XH và đảm bảo QP-AN vùn Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020"

<

Tin mới nhất