458 người đang online
http://thp.thanhhoa.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx?idAgen=6

Quy chế văn hóa công Sở (03/06/2010)

Ngày 03 tháng 6 năm 2010 Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hoá, đã ban hành Quy chế văn hoá công Sở