550 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
6135/QĐ-SKHĐT 18/12/2017 V/v ban hành Kế hoạch thanh tra kiểm tra năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa
5316/QĐ-SKHĐT 15/12/2016 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Kế hoạch thanh tra kiểm tra năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa
06/QĐ-CĐ 01/03/2016 V/v Phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ VÀO ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA 29/02/2016 TỔNG HỢP CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ VÀO ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
57SKHĐT-TH 20/02/2016 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NĂM 2016
25/QĐ-SKHĐT 05/01/2016 V/v ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa
4717/SKHĐT-TTr 31/12/2015 KẾ HOẠCH thực hiện các quy định của pháp Luật về phòng, chống tham nhũng năm 2016
136/2015/NĐ-CP 31/12/2015 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV 11/12/2015 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
16/TT-BKHĐT 18/11/2015 Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam
118/2015/NĐ-CP 12/11/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
6541/BKHĐT-ĐTNN 16/09/2015 Hướng dẫn xử lý hồ sơ góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà ĐTNN trên Hệ thống thông tin quốc gia về ĐTNN.
3503/QĐ-UBND 14/09/2015 Phê duyệt Danh mục dự án kêu gọi nhà đầu tư của tỉnh đến năm 2020
77/2015/NĐ-CP 10/09/2015 Về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm
2122/SKHĐT-KTĐN 17/07/2015 V/v rà soát, bổ sung thông tin về tình hình thực hiện các dự án đầu tư do doanh nghiệp làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh.
1 2 3 4 5