Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch

Góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 86 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, dự thảo phải được đăng trên Trang thông tin điện tử của Bộ trong thời gian ít nhất 30 ngày để cơ quan, tổ chức cá nhân tham gia ý kiến. Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin giới thiệu toàn văn dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

Ý kiến góp ý của Quý Cơ quan gửi về Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 080.44139.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

Du_thao_Nghi_dinh.doc

http://www.mpi.gov.vn