Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 29/11/2019, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định sô 7627/QĐ-SKHĐT phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chi tiết kích vào đây: Tải toàn văn tập tin Quyết định sô 7627/QĐ-SKHĐT

VP - Sở Kế hoạch và Đầu tư