Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban Giám đốc sở

100%

Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa

GIÁM ĐỐC: LÊ MINH NGHĨA

Điện thoại: 0237.3851731

Email: nghialm.skhdt@thanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa theo chức năng, nhiệm vụ và  quyền hạn được UBND tỉnh giao.

Phụ trách và chỉ đạo trực tiếp phòng: Kinh tế Đối ngoại, Tổng hợp, Thanh tra, Văn phòng

 

PHÓ GIÁM ĐỐC: LÔI QUANG VŨ

 

Điện thoại: 0237.3852570

Email: vulq.skhdt@thanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Đăng ký kinh doanh, Thẩm định,Kinh tế nông nghiệp; Thanh tra.

Phụ trách phòng: Đăng ký kinh doanh, Thẩm định,Kinh tế nông nghiệp; Thanh tra.

Nhiệm vụ khác khi Giám đốc phân công./.

 

PHÓ GIÁM ĐỐC: TRỊNH XUÂN PHÚ

 

Điện thoại: 0237.3855485

Email: phutx.skhdt@thanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Kinh tế công nghiêp và dịch vụ; Quy hoạch và Văn xã

Phụ trách phòng: Kinh tế công nghiêp và dịch vụ; Quy hoạch và Văn xã

Nhiệm vụ khác khi Giám đốc phân công./.  

PHÓ GIÁM ĐỐC: NGUYỄN THÀNH LUÂN

 

Điện thoại: 0237.3

Email: luannt.skhdt@thanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Kinh tế Đối ngoại, Tổng hợp

Phụ trách phòng: Kinh tế Đối ngoại, Tổng hợp

Nhiệm vụ khác khi Giám đốc phân công./.  

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC: TRỊNH XUÂN PHÚ

 

Điện thoại: 0237.3855485

Email: phutx.skhdt@thanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Kinh tế công nghiêp và dịch vụ; Quy hoạch và Văn xã

Phụ trách phòng: Kinh tế công nghiêp và dịch vụ; Quy hoạch và Văn xã

Nhiệm vụ khác khi Giám đốc phân công./.