Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

100%

GIÁM ĐỐC: HOÀNG VĂN HÙNG

Điện thoại: 0237.3851731

Email: hunghv.skhdt@thanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa theo chức năng, nhiệm vụ và  quyền hạn được UBND tỉnh giao.

Phụ trách và chỉ đạo trực tiếp phòng: Thanh tra và Thẩm định.

 

PHÓ GIÁM ĐỐC: LÊ THANH HẢI

Điện thoại: 0237.3852570

Email: hailt.skhdt@thanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:  Kinh tế công nghiêp và dịch vụ; Kinh tế nông nghiệp và Văn phòng.

Phụ trách phòng: Kinh tế công nghiêp và dịch vụ; Kinh tế nông nghiệp và Văn phòng.

Nhiệm vụ khác khi Giám đốc phân công./.

 

PHÓ GIÁM ĐỐC: LÊ MINH NGHĨA

Điện thoại: 0237.3855485

Email: nghialm.skhdt@thanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Tổng hợp; kinh tế đối ngoại.

Phụ trách phòng: Tổng hợp; kinh tế đối ngoại.

Nhiệm vụ khác khi Giám đốc phân công./. 

PHÓ GIÁM ĐỐC: LÔI QUANG VŨ

Điện thoại: 0237.3724024

Email: vulq.skhdt@thanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Đăng ký kinh doanh; Quy hoạch và Văn xã.

Phụ trách phòng: Đăng ký kinh doanh; Quy hoạch và Văn xã.

Nhiệm vụ khác khi Giám đốc phân công./. 


 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC: LÊ MINH NGHĨA

Điện thoại: 0237.3855485

Email: nghialm.skhdt@thanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Tổng hợp; kinh tế đối ngoại; Quy hoạch và Văn xã

Phụ trách phòng: Tổng hợp; kinh tế đối ngoại; Quy hoạch và Văn xã

Nhiệm vụ khác khi Giám đốc phân công./.