Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

100%

GIÁM ĐỐC: HOÀNG VĂN HÙNG

 

Điện thoại: 0237.3851731

Email: hunghv.skhdt@thanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa theo chức năng, nhiệm vụ và  quyền hạn được UBND tỉnh giao.

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC: HOÀNG ANH TUẤN

 

Điện thoại: 0237.3855485

Email: tuanha.skhdt@thanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Nông nghiệp, Tổng hợp; Kinh tế đối ngoại, Thanh tra và Văn phòng.

Phụ trách phòng: Nông nghiệp, Tổng hợp; Kinh tế đối ngoại, Thanh tra và Văn phòng.

Nhiệm vụ khác khi Giám đốc phân công./.

 

PHÓ GIÁM ĐỐC: LÊ THANH HẢI

 

Điện thoại:0237.3852570

Email: hailt.skhdt@thanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Văn - Xã; Thẩm định, Công nghiệp; Đăng ký kinh doanh; Quy hoạch

Phụ trách phòng: Văn - Xã; Thẩm định, Công nghiệp; Đăng ký kinh doanh; Quy hoạch

Nhiệm vụ khác khi Giám đốc phân công./.