Khung hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và kế hoạch đầu tư công năm 2018

Khung hướng dẫn kèm theo biểu mẫu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và kế hoạch đầu tư công năm 2018

1. Bo KHDT - Khung hướng xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018

2. Bo KHDT - Khung hướng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018