Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THANH HÓA

Chi tiết Quyết định số 2544/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Nội dung

Dịch vụ công trực tuyến

1

BKH-271980

Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Tải về

Mức độ 2

2

BKH-THA-271981

Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Tải về

Mức độ 2

3

BKH-THA-271983

Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Tải về

Mức độ 2

4

BKH-THA-271985

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Tải về

Mức độ 2

5

BKH-THA-271987

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Tải về

Mức độ 2

6

BKH-THA-271989

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Tải về

Mức độ 2

7

BKH-THA-271991

Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Tải về

Mức độ 2

8

BKH-THA-271993

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

Tải về

Mức độ 2

9

BKH-THA-271995

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Tải về

Mức độ 2

10

BKH-THA-271997

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Tải về

Mức độ 2

11

BKH-THA-271999

Chuyển nhượng dự án đầu tư

Tải về

Mức độ 2

12

BKH-THA-272001

Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

Tải về

Mức độ 2

13

BKH-THA-272003

Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

Tải về

Mức độ 2

14

BKH-THA-272005

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Tải về

Mức độ 2

15

BKH-THA-272007

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Tải về

Mức độ 2

16

BKH-THA-272009

Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Tải về

Mức độ 2

17

BKH-THA-272011

Giãn tiến độ đầu tư

Tải về

Mức độ 2

18

BKH-THA-272013

Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

Tải về

Mức độ 2

19

BKH-THA-272015

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Tải về

Mức độ 2

20

BKH-THA-272017

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Tải về

Mức độ 2

21

BKH-THA-272019

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Tải về

Mức độ 2

22

BKH-THA-272021

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

Tải về

Mức độ 2

23

BKH-THA-272023

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

Tải về

Mức độ 2

24

BKH-THA-272025

Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

Tải về

Mức độ 2

25

BKH-THA-272027

Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài

Tải về

Mức độ 2