Thành lập và hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Nội dung

Dịch vụ công trực tuyến

1

BKH-THA-272057

Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh).

Tải về

Mc độ 2

2

BKH-THA-272058

Thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh).

Tải về

Mc độ 2

3

BKH-THA-272059

Thông báo gia hạn thời gian hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh).

Tải về

Mc độ 2

4

BKH-THA-272060

Thông báo giải thể và kết quả giải thể quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh).

Tải về

Mc độ 2

5

BKH-THA-272061

Thủ tục thông báo về việc chuyển nhượng phần vốn góp của các nhà đầu tư (cấp tỉnh).

Tải về

Mc độ 2