Thành lập và hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Cổng dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn

STT

Mã số hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Tên thủ tục hành chính

Số hồ sơ trên CSDL quốc gia cũ

Dịch vụ công trực tuyến

 

Thành lập và hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

 

1

2.000024.000.00.00.H56

Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh).

(BKH-THA-272057)

Mức độ 2

2

1.000016.000.00.00.H56

Thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh).

(BKH-THA-272058)

Mức độ 2

3

2.000005.000.00.00.H56

Thông báo gia hạn thời gian hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh).

(BKH-THA-272059)

Mức độ 2

4

2.002005.000.00.00.H56

Thông báo giải thể và kết quả giải thể quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh).

(BKH-THA-272060)

Mức độ 2

5

2.002004.000.00.00.H56

Thủ tục thông báo về việc chuyển nhượng phần vốn góp của các nhà đầu tư (cấp tỉnh).

(BKH-THA-272061)

Mức độ 2


Chi tiết Quyết định số 4482/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa