Tham gia góp ý dự thảo một số Chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025.

Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 3487/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 về việc phê duyệt Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Tờ trình, Nghị quyết và Báo cáo đánh giá tác động về một số Chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021- 2025

 Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo chính sách nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật hiện hành, có ý kiến tham gia vào dự thảo Tờ trình, Nghị quyết và Báo cáo đánh giá tác động về một số Chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021- 2025. Văn bản tham gia góp ý của Quý đơn vị đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 02/11/2021 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.(Có dự thảo Tờ trình, Nghị quyết và Báo cáo nêu trên gửi kèm theo)

Kích vào đây để xem chi tiết

 Kích vào đây để tải dự thảo Tờ trình, Nghị quyết và Báo cáo