Tình hình giải ngân vốn đầu tư công 08 tháng đầu năm 2023

Tình hình giải ngân vốn đầu tư công 08 tháng đầu năm 2023 của các đơn vị, chủ đầu tư theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Báo cáo số 53/BC-UBND ngày 22/3/2023.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Báo cáo số 53/BC-UBND ngày 22/3/2023 về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước 02 tháng đầu năm 2023, các nhiệm vụ chủ yếu để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 trong thời gian tới, trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hằng tháng báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, gửi các huyện, thị, thành ủy và thông báo cho các chủ đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị về kết quả giải ngân vốn năm 2023.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và số liệu giải ngân của Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tình hình giải ngân vốn đầu tư công 08 tháng đầu năm 2023 của từng đơn vị, địa phương, chủ đầu tư như Phụ lục kèm theo Công văn này.

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo cáo Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; đề nghị Bí thư các huyện ủy, thành ủy và thị ủy, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, các địa phương, các chủ đầu tư quan tâm, phối hợp, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn năm 2023 của các dự án đầu tư công trên địa bàn mình quản lý./. 

Kích vào đây để xem chi tiết

Nguyễn Hà