Hướng dẫn đánh giá giữa kỳ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2019

Đăng ngày 26 - 06 - 2018
100%

Hướng dẫn đánh giá giữa kỳ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2019

<

Tin mới nhất

Tham gia góp ý vào dự thảo Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ. (19/12/2018 3:03 CH)

Hướng dẫn đánh giá giữa kỳ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công giai đoạn...(26/06/2018 2:42 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2018(23/05/2018 11:50 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018(23/03/2018 12:23 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2018(28/02/2018 1:25 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 1, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2018(31/01/2018 10:36 SA)

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và kế hoạch đầu tư công năm 2018(24/07/2017 3:06 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2017(23/07/2017 3:14 CH)