Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT về quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đăng ngày 10 - 08 - 2017
100%

Ngày 23/6/2017 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT về quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo đó đối tượng áp dụng là các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan nhà nước giải quyết thủ tục hành chính; tổ chức cá nhân có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Bưu điện các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tư Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT có 3 chương và 18 điều, quy định một số nội dung và biện pháp thi hành gồm: dịch vụ, chất lượng dịch vụ, cung ứng dịch vụ, an ninh, an toàn trong cung ứng dịch vụ, kết nối mạng thông tin, lưu trữ tài liệu, báo cáo, kiểm tra, giám sát việc cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2017.

Tải toàn văn tập tin Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT

<

Tin mới nhất

Công khai, niêm yết thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư(19/03/2020 12:36 SA)

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc...(02/12/2019 1:51 SA)

Triển khai thực hiện Cổng dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa(20/11/2019 8:45 SA)

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019(31/12/2018 1:57 CH)

Thông tư 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày...(18/12/2018 8:20 SA)

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Quyết...(17/10/2018 11:32 SA)

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong...(12/06/2018 10:57 SA)

Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT về quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số...(10/08/2017 11:13 SA)