Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Quyết định số 3342/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 17 - 10 - 2018
100%

Ngày 17/10/2018, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch số 5537/KH-SKHĐT về Triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Quyết định số 3342/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

<

Tin mới nhất

Công khai, niêm yết thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư(19/03/2020 12:36 SA)

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc...(02/12/2019 1:51 SA)

Triển khai thực hiện Cổng dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa(20/11/2019 8:45 SA)

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019(31/12/2018 1:57 CH)

Thông tư 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày...(18/12/2018 8:20 SA)

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Quyết...(17/10/2018 11:32 SA)

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong...(12/06/2018 10:57 SA)

Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT về quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số...(10/08/2017 11:13 SA)