Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

100%

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THANH HÓA

Cổng dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn

STT

Mã số hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Tên thủ tục hành chính

Số hồ sơ trên CSDL quốc gia cũ

Dịch vụ công trực tuyến

 

Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (ODA)

 

1

2.002058.000.00.00.H56

Xác nhận chuyên gia

BKH-THA-271874

Mức độ 2

2

2.000045.000.00.00.H56

Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại

(BKH-THA-272069)

 

Mức độ 2

3

2.001932.000.00.00.H56

Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản

BKH-THA-271871

Mức độ 2

4

2.002053.000.00.00.H56

Lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng

BKH-THA-271876

Mức độ 2

5

2.002050.000.00.00.H56

Lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hàng năm

BKH-THA-271877

Mức độ 2


Chi tiết Quyết định số 3599/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 và số 112/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa