27 người đang online

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng Quý III/2018 và 9 tháng đầu năm 2018

Đăng ngày 27 - 08 - 2018
100%

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ và theo đề nghị của Thanh tra tỉnh tại văn bản số 1125/TTTH-VP ngày 17/8/2018; Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng quý III/2018 và 9 tháng đầu năm 2018 như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA

1. Công tác thanh tra, kiểm tra hành chính

Thực hiện Quyết định số 6135/QĐ-SKHĐT ngày 18/12/2017 của Giám đốc Sở về ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018; quý III/2018 và 9 tháng đầu năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tổ chức thực hiện kiểm tra hành chính việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của các phòng, công chức, người lao động trong Sở theo Chỉ thị số 29/CT-UBND ngày 30/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong công tác quản lý nhà nước của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh.

Kết quả kiểm tra cho thấy, toàn thể công chức, người lao động trong Sở đều thực hiện nghiêm các quy định của Chỉ thị số 29/CT-UBND ngày 30/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 

.........................................................................

(kích vào đây đây để xem chi tiết)

<

Tin mới nhất

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống...(27/08/2018 11:00 SA)

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu...(29/06/2018 1:31 CH)

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống...(10/03/2018 12:11 SA)

KẾT LUẬN KIỂM TRA Việc thực hiện kết luận thanh tra của UBND cấp huyện, cấp xã(08/02/2018 3:16 CH)

KẾT LUẬN THANH TRA Việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng tại các dự án sử...(08/02/2018 3:11 CH)