Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng Quý I/2020

Đăng ngày 04 - 03 - 2020
100%

Thực hiện thực Văn bản số 2948/UBND-TD ngày 14/3/2019 của UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, phòng chống tham nhũng và sử dụng Hệ thống CSDL Quốc gia về khiếu nại, tố cáo; căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định về chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA

1. Công tác thanh tra, kiểm tra hành chính

Thực hiện Quyết định số 7930/QĐ-SKHĐT ngày 13/12/2019 của Giám đốc Sở về ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020; quý I/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tổ chức thực hiện kiểm tra hành chính việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của các phòng, công chức, người lao động trong Sở theo Chỉ thị số 29/CT-UBND ngày 30/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong công tác quản lý nhà nước của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh.

Kết quả kiểm tra cho thấy, trong quý toàn thể công chức, người lao động trong Sở đều thực hiện nghiêm các quy định của Chỉ thị.

2. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

          a. Về việc triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra

          - Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra: 03 cuộc, gồm:

+ 01 cuộc thanh tra các dự án sử dụng nguồn vốn thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, nguồn vốn sự nghiệp kinh tế kinh phí dành cho an toàn hồ đập và xử lý đê địa phương (chuyển tiếp từ Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019);

+ 01 cuộc thanh tra việc chấp hành các các quy định của pháp luật về đấu thầu, quản lý dự án từ nguồn vốn nhà nước của UBND huyện Hậu Lộc, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, giai đoạn 01/2017-01/2020;

+ 01 cuộc thanh tra việc chấp hành các các quy định của pháp luật về đấu thầu, quản lý dự án từ nguồn vốn nhà nước của UBND huyện Đông Sơn, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, giai đoạn 01/2017-01/2020;

- Về tiến độ: 01 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyển tiếp của năm 2019 đã ban hành Kết luận; 02 cuộc thanh tra thuộc kế hoạch năm 2020 đang tổ chức triển khai.

- Số đối tượng được thanh tra, kiểm tra: 19 chủ đầu tư là UBND cấp huyện, và  01 nhà thầu.

          - Lĩnh vực thanh tra, kiểm tra: Thanh tra trong lĩnh vực phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư phát triển, đấu thầu.

          b. Về kết quả thanh tra, kiểm tra

          - Số cá nhân, tổ chức vi phạm, thiếu sót: 19 tổ chức.

          - Nội dung các vi phạm, thiếu sót được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra:

Trong lĩnh vực phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư phát triển, đấu thầu

+ Đối với các chủ đầu tư: Không lập, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế; không lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu tư vấn khảo sát, lập BCKTKT công trình; thực hiện thẩm định BCKTKT công trình không đầy đủ nội dung, chưa đảm bảo thể thức; hợp đồng thi công giữa chủ đầu tư và nhà thầu không đầy đủ nội dung theo quy định, không quy định nhà thầu phải thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng; chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy định về giám sát, đánh giá dự án đầu tư ….

+ Đối với các nhà thầu: Xác định dự toán chi phí khảo sát không phù hợp với khối lượng thực tế khảo sát; lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu chưa đảm bảo, đầy đủ nội dung theo mẫu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; thực hiện đánh giá hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự thầu còn vi phạm các quy định của Luật đấu thầu và chưa đúng với quy định của hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt …

- Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành: 02 Quyết định với số tiền xử phạt vi phạm là 22,500 triệu đồng.

- Kết quả thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính: các đơn vị vi phạm đã thực hiện nộp phạt : 0 triệu đồng.

            II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN; GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH

          1. Công tác tiếp công dân  

Sở đã ban hành Lịch tiếp công dân năm 2020 của Giám đốc Sở theo Thông báo số 8069/TB-SKHĐT ngày 04/12/2019 Lịch tiếp công dân được niêm yết công khai tại phòng tiếp công dân của Sở và thông báo cho các cơ quan có liên quan theo quy định. Theo đó, hàng tháng Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân 02 ngày, trong đó 01 ngày tại phòng tiếp công dân của Sở và 01 ngày tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh theo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh.

          Kết quả công tác tiếp công dân: Trong Quý I/2020, không có tổ chức, công dân đến Sở để thực hiện khiếu nại, tố cáo hay kiến nghị, phản ánh.

          2. Công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh

          a. Về tiếp nhận đơn:

          - Số đơn tiếp nhận trong Quý I/2020: 03 đơn

          - Số đơn kỳ trước chuyển sang: 0 đơn

          b. Phân loại đơn:

          -  01 Đơn đề nghị, 01 đơn tố cáo, 01 đơn kiến nghị.

          - Theo thẩm quyền: đơn thuộc thẩm quyền: 01 đơn.

          c. Kết quả xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh.

+ Số đơn trả lời và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền: 01 đơn.

+ Số đơn thuộc thẩm quyền: 01 đơn.

+ Số đơn không thuộc thẩm quyền: 01 đơn.

+ Số đơn do trùng lắp, đơn không rõ địa chỉ, không ký tên, đơn mạo danh, nạc danh: 0 đơn.

3. Kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền

 01 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền của Sở đều được giải quyết cho các tổ chức, công dân đảm bảo quy định.

III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG (PCTN)

1. Sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác PCTN

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về PCTN, như: Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 10/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Luật Phòng chống tham nhũng số 36 /2018/QH14 ngày 29/11/2018 của Quốc hội, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật phòng, chống tham nhũng….

- Thực hiện quy định về PCTN, ngày 21/01/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch thực hiện phòng, chống tham nhũng năm 2020 tại Quyết định số 380/QĐ-SKHĐT để triển khai thực hiện. Theo đó, Sở tiếp tục chỉ đạo toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm các quy định về PCTN trong tham mưu, giải quyết công việc đi đôi với thực hiện các quy định về tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng nguồn chi thường xuyên của Sở. Trong lĩnh vực đấu thầu, Sở đã tích cực tham mưu các giải pháp với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo nhằm tăng cường số lượng các gói thầu trên địa bàn tỉnh được tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng; qua đó nâng cao tính minh bạch, cạnh tranh trong đấu thầu và phòng ngừa mọi hành vi tham nhũng (nếu có).

          2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN

- Quý I/2020, Sở đã tổ chức cho toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan tham gia học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII)

-  Kết quả triển khai học tập: 100% công chức, người lao động trong Sở tham gia học tập; qua đó nâng cao nhận thức, trình độ trong hoạt động tham mưu, đề xuất.

          3. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

a. Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan

          Trong quý, Sở tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch trong mọi hoạt động của cơ quan, như: công khai hoạt động thu, chi tài chính năm 2019 tại hội nghị cán bộ công chức đầu năm; công khai minh bạch trong giải quyết công việc với các tổ chức, công dân và trong tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; xây dựng và ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức của Sở năm 2020 tại Kế hoạch số 8261/SKHĐT-VP ngày  26/12/2019 để công khai theo quy định.

          b. Việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức

Toàn thể công chức, người lao động trong Sở tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ theo các văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên, như: Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 18/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 29/CT-UBND ngày 30/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh… và quy định của Sở tại Quyết định số 237/QĐ-SKHĐT ngày 16/10/2017 về quy chế văn hóa công sở.

c. Việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn

          Các chế độ, định mức trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư công tiếp tục được Sở thực hiện nghiêm trong hoạt động tham mưu, đề xuất như: Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư theo Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Quy định trong tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo Luật Đấu thầu 2013 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn…

          Trong việc sử dụng trụ sở, trang thiết bị làm việc, chi tiêu nội bộ, toàn thể công chức, người lao động tiếp tục thực hiện nghiêm theo Quyết định số 238/QĐ-SKHĐT ngày 16/10/2017 Giám đốc Sở về quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công.

4. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng

          Trong Quý I/2020, qua hoạt động tự kiểm tra, giám sát của Sở, không phát hiện công chức, người lao động của Sở có dấu hiệu tham nhũng trong hoạt động công vụ.

            III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THANH TRA, TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO  VÀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG QUÝ II/2020

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, như: Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 10/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Luật Phòng chống tham nhũng số 36 /2018/QH14 ngày 29/11/2018 của Quốc hội, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật phòng, chống tham nhũng.

2. Tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội khóa 13 về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các quyết định hành chính về đất đai; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

3. Tập trung thực hiện, hoàn thành và ban hành Kết luận thanh tra việc đấu thầu, quản lý dự án tại các dự án từ nguồn vốn nhà nước của UBND huyện Hậu Lộc,  huyện Đông Sơn, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, giai đoạn 01/2017-01/2020.

4.Thực hiện tốt công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị, yêu cầu trong Kết luận thanh tra của đối tượng thanh tra trong thực hiện các Kết luận thanh tra do Giám đốc Sở ban hành theo quy định của pháp luật về thanh tra và theo Chỉ thị số 31/CT-UBND ngày 13/10/2016 của UBND tỉnh về tăng cường công tác xử lý sau thanh tra.

5. Tổ chức triển khai cuộc thanh tra việc đấu thầu, quản lý dự án tại các dự án từ nguồn vốn nhà nước của UBND huyện Lang Chánh, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, giai đoạn 01/2017-01/2020, cuộc kiểm tra 08 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

          Trên đây là báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng Quý I/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; đề nghị Thanh tra tỉnh tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

Chi tiết có Công văn số 1024/BC-SKHĐT

<

Tin mới nhất

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống...(04/03/2020 2:24 SA)

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết KN tố cáo; phòng, chống tham...(11/09/2019 1:13 SA)

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng...(27/06/2019 2:26 CH)

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống...(14/06/2019 2:04 CH)

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống...(27/08/2018 11:00 SA)

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống...(10/03/2018 12:11 SA)