Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tuyên truyền, phổ biến, thực hiện Chỉ thị số 27- CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính Trị

Đăng ngày 21 - 05 - 2019
100%

Thực hiện Kế hoạch số 137/KH-TU ngày 26/3/2019 của Tỉnh Ủy về hành động thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Thực hiện Kế hoạch số 137/KH-TU ngày 26/3/2019 của Tỉnh Ủy về hành động thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nâng cao trách nhiệm, vai trò của Ban lãnh đạo sở, cấp ủy Đảng, Trưởng các phòng ban của Sở trong việc bảo vệ người tố cáo; tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là công tác phát hiện, xử lý tham nhũng. Giúp cán bộ, công chức nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Củng cố, kiện toàn, đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật của cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân tại Trung tâm hành chính công tỉnh và công chức thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo ở đơn vị. Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị 27- CT/TW được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và tiến độ triển khai.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền các văn bản sau:

- Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

- Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 10/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Kế hoạch số 137-KH/TU ngày 26/3/2019 của Tỉnh Ủy về hành động thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

2. Nội dung triển khai, thực hiện

2.1. Tổ chức hội nghị phổ biến, tuyên truyền Chỉ thị số 27-CT/TW, Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 10/6/2017; Kế hoạch số 137-KH/TU ngày 26/3/2019 tới toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan.

- Thành phần: Toàn thể cán bộ, công chức.

-  Thời gian thực hiện: Tháng 5/2019.

2.2. Tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị 27-CT/TW, Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 10/6/2017; Kế hoạch số 137-KH/TU ngày 26/3/2019 bằng hình thức phổ biến thông qua các cuộc họp giao ban của Sở, họp chuyên môn của các phòng, ban trong cơ quan.

- Đơn vị thực hiện: Các phòng, ban thuộc sở.

- Thời gian thực hiện: Tháng 5/2019

2.3. Thực hiện đăng tải toàn bộ nội dung Chỉ thị số 27-CT/TW, Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 10/6/2017; Kế hoạch số 137-KH/TU ngày 26/3/2019 trên trang thông tin điện tử của Sở để cán bộ, công chức dễ dàng tiếp cận và tìm hiểu.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở

- Đơn vị phối hợp: Các phòng ban thuộc sở.

- Thời gian thực hiện: Tháng 5/2019 và các năm tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Trưởng các phòng thuộc Sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 10/6/2017;  Kế hoạch số 137-KH/TU ngày 26/3/2019 đến toàn thể cán bộ, công chức thuộc đơn vị thông qua các hội nghị của phòng để triển khai thực hiện bảo đảm hiệu quả.

- Giao Văn phòng sở kịp thời cập nhật và đăng tải các văn bản nêu trên trong Kế hoạch này trên Website của Sở.

- Căn cứ các nhiệm vụ được giao, yêu cầu Trưởng các phòng triển khai tổ chức thực hiện; định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo gửi về Thanh tra Sở để tổng hợp Báo cáo Ban Nội chính Tỉnh Ủy./.

Kích vào đây để xem nội dung chi tiết...

 

<

Tin mới nhất

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp...(19/09/2019 9:51 CH)

Tuyên truyền, phổ biến, thực hiện Chỉ thị số 27- CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính Trị(21/05/2019 9:56 CH)

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn(16/05/2019 10:24 CH)

Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019(06/05/2019 1:13 SA)

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019(22/03/2019 10:11 CH)

Khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018(03/08/2018 1:39 SA)

KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018(21/03/2018 11:13 SA)