• Ban QLDA xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hủa Phăn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng, cập nhật dự toán, giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Hợp phần 2 dự án Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hủa Phăn với nội dung cụ thể như sau:

  • Ban QLDA xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hủa Phăn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để cập nhật dự toán, giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Hợp phần 3 dự án Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hủa Phăn với nội dung cụ thể như sau:

  • Ban QLDA xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hủa Phăn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán, giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Hợp phần 2 dự án Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hủa Phăn với nội dung cụ thể như sau:

1164 người đang online
°