Người phát ngôn, cung cấp và xử lý thông tin

100%

Người phát ngôn, cung cấp và xử lý thông tin đăng, phát trên báo chí Sở Kế hoạch và Đầu tư

Người phát ngôn, cung cấp và xử lý thông tin đăng, phát trên báo chí Sở Kế hoạch và Đầu tư như sau:

- Ông: Lê Minh Nghĩa

- Chức vụ: Giám đốc sở;

- Điện thoại liên hệ: 0912 605 599;

- Email: nghialm.skhdt@thanhhoa.gov.vn

1203 người đang online
°