2068 người đang online

100%

Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa

GIÁM ĐỐC: Lê Minh Nghĩa

 

Điện thoại:

Email: nghialm.skhdt@thanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

Lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được UBND tỉnh giao.

PHÓ GIÁM ĐỐC: Lôi Quang Vũ

 

Điện thoại:

Email: vulq.skhdt@thanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực công tác: - Quản lý nhà nước về đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư;..

- Đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước...

- Cải cách hành chính; hành chính, quản trị; quản lý tài chính, tài sản, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;dân vận văn thư, lưu trữ, CNTT; phòng cháy; quân sự,...

- Các dự án đấu thầu có sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan đang trong quá trình mời nhà đầu tư...

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

Theo dõi và chỉ đạo trực tiếp hoạt đông các đơn vị: Văn phòng; Đăng ký kinh doanh; Đầu tư và Doanh nghiệp./.

PHÓ GIÁM ĐỐC: Nguyễn Hải Đức 

 

Điện thoại:

Email: ducnh.skhdt@thanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội...

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; khu kinh tế, khu công nghiệp và cụm công nghiệp; giao thông vận tải....

- Công tác quản lý nhà nước về đấu thầu; các dự án có sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP và các văn bản có liên quan...

- Làm Phó Trưởng các Ban QL dự án

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

Theo dõi và chỉ đạo trực tiếp hoạt đông các đơn vị: Đấu thầu, thẩm định và Giám sát đầu tư; Kinh tế Công nghiệp và Dịch vụ; Tổng hợp, Quy hoạch./.

PHÓ GIÁM ĐỐC: Vũ Đức Kính  

 

 Điện thoại:

Email: kinhvd.skhdt@thanhhoa.gov.vn 

Lĩnh vực phụ trách:

 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

Theo dõi và chỉ đạo trực tiếp hoạt đông các đơn vị: Kinh tế Nông nghiệp; Khoa giáo, Văn xã; Thanh tra./.

°