100%

Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa

GIÁM ĐỐC: Lê Minh Nghĩa

 

Điện thoại:

Email: nghialm.skhdt@thanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

Lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư được quy định tại Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hoá.

Theo dõi và chỉ đạo trực tiếp hoạt đông các đơn vị: Tổng hợp Quy hoạch

PHÓ GIÁM ĐỐC: Vũ Đức Kính  

 

Điện thoại:

Email: kinhvd.skhdt@thanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực công tác: 

- Quản lý nhà nước về đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư; thẩm định, quản lý nguồn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam tại tỉnh Thanh Hoá; quản lý nhà nước về lĩnh vực hợp tác đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài và xúc tiến đầu tư; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp về hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh.

Thanh tra, kiểm tra lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo quy định của Luật Thanh tra và các quy định, chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh; công tác tư pháp, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp công dân và phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở phân công.

Theo dõi và chỉ đạo trực tiếp hoạt đông các đơn vị: Đầu tư và Doanh nghiệp; Thanh tra;./.

PHÓ GIÁM ĐỐC: Nguyễn Hải Đức 

 

Điện thoại:

Email: ducnh.skhdt@thanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Công tác quản lý nhà nước về đấu thầu; các dự án có sử dụng đất theo Nghị định số 25/2020/NĐ-CP và các văn bản liên quan; trụ sở, nhà ở, giải phóng mặt bằng và tái định cư (GPMB và TĐC), hoạt động xây dựng, đô thị; đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); thẩm định các dự án đầu tư công (không có cấu phần xây dựng), công tác giám sát và đánh giá đầu tư.

- Hạ tầng công nghệ thông tin và chuyển đổi số (do phòng Kinh tế Công nghiệp và Dịch vụ tham mưu).

- Công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC; hành chính quản trị; quản lý tài chính, tài sản cơ quan; dân vận; văn thư, lưu trữ; công nghệ thông tin; phòng cháy chữa cháy; quân sự, dân quân tự vệ; đảm bảo an ninh trật tự và các công tác nội vụ khác.

- Làm Phó Trưởng các Ban QLDA: Ban QLDA Quy hoạch tỉnh Thanh Hoá, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Ban QLDA đầu tư xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt tỉnh Hủa Phăn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở phân công.

Theo dõi và chỉ đạo trực tiếp hoạt đông các đơn vị: Thẩm định, Đấu thầu và Giám sát đầu tư; Văn phòng./.

PHÓ GIÁM ĐỐC: Nguyễn Đức Thịnh

 

Điện thoại:

Email: thinhnd.skhdt@thanhhoa.gov.vn 

Lĩnh vực phụ trách:

- Đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước. Trưởng Ban QLDA đào tạo khởi sự doanh nghiệp và bồi dưỡng doanh nhân.

- Khoa học công nghệ; giáo dục, đào tạo và dạy nghề; y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm; lao động, việc làm, giảm nghèo và an sinh xã hội; văn hóa, thể thao; phát thanh, truyền hình và xuất bản báo chí; nội vụ, quốc phòng - an ninh; phát triển bền vững; các tổ chức hội và các lĩnh vực xã hội khác trên địa bàn tỉnh.

Theo dõi và chỉ đạo trực tiếp hoạt đông các đơn vị: Đăng ký kinh doanh; Khoa giáo, Văn xã ./.

PHÓ GIÁM ĐỐC: Lê Văn Tiến

 

 Điện thoại:

Email: tienlv.skhdt@thanhhoa.gov.vn 

Lĩnh vực phụ trách:

- Nông nghiệp và nông thôn, lâm nghiệp, thủy sản; dân tộc và miền núi; thủy lợi, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường.

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; khu kinh tế, khu công nghiệp và cụm công nghiệp; giao thông vận tải và logistics; thương mại, du lịch, ngân hàng và các ngành dịch vụ khác.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở phân công.

Theo dõi và chỉ đạo trực tiếp hoạt đông các đơn vị: Kinh tế Nông nghiệp; Kinh tế Công nghiệp và Dịch vụ;./.

1227 người đang online
°