Các phòng chuyên môn của Sở

100%

Các phòng chuyên môn của Sở

1. Văn phòng

Ông: Lê Bỉnh Quân - Phó Chánh Văn phòng.

Điện thoại: 037.3851.451

 

2. Thanh tra Sở

Ông: Nguyễn Thanh Sơn  - Chánh Thanh tra.   

Điện thoại: 037.3756.290

 

3. Phòng Đăng ký kinh doanh

Ông: Hoàng Văn Thụ – Trưởng phòng

Điện thoại: 037.3851.450

 

4. Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

Ông: Lê Quang Quyền – Trưởng phòng  

Điện thoại: 037.3852.122

 

5. Phòng Kinh tế công nghiệp và dịch vụ

Bà: Đỗ Thị Hương  – Trưởng phòng  

Điện thoại: 037.3751.729

 

6. Phòng Kinh tế nông nghiệp

Bà: Nguyễn Thị Giang – Trưởng phòng

Điện thoại: 037.3854.426

 

7. Phòng Khoa giáo, Văn xã

Ông: Hoàng Văn Thượng – Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 037.3751.730

 

8. Phòng Đầu tư và Doanh nghiệp

Ông:Trịnh Hà Hoàng Linh – Trưởng phòng

Điện thoại: 037.3756.149

 

9. Phòng Đấu thầu, Thẩm định và giám sát đầu tư

Ông: Phạm Xuân Dũng – Phó Trưởng phòng

 Điện thoại: 037.3854.427

 

1232 người đang online
°