2061 người đang online
  • Năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị liên quan tổ chức được 102 khóa đào tạo, bồi dưỡng, đạt 100% kế hoạch

1 
°