Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7

Đăng ngày 19 - 09 - 2019
100%

Ngày 19/09/2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch số 5889/KH-SKHĐT về tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7

Căn cứ Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7;

Căn cứ Quyết định số 3865/QĐ-SKHĐT ngày 23/8/2017 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021;

Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV nhằm đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật của cán bộ, công chức, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

2. Xác định trách nhiệm, phát huy vai trò và tính chủ động của các phòng, ban trong công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật, Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ công tác của các phòng, ban chuyên môn.

3. Bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với đặc thù nhiệm vụ chính trị của cơ quan và của các phòng, ban chuyên môn.

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ

Tổ chức tuyên truyền các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7 có liên quan trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở, cụ thể:

1. Tuyên truyền, phổ biến các Luật

- Luật Quản lý thuế;

- Luật Đầu tư công năm 2019;

- Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia;

2. Tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết

- Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019;

- Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017;

- Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV;

- Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị;

- Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020;

- Nghị quyết kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trưởng các phòng thuộc Sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc đơn vị thông qua các hội nghị của phòng để thống nhất triển khai thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2019 và các năm tiếp theo.

2. Thanh tra sở tổng hợp các file văn bản Luật, Nghị quyết nêu trên gửi Văn phòng đăng tải toàn bộ nội dung các Luật, Nghị quyết lên trang thông tin điện tử của Sở để toàn bộ công chức, người lao động trong Sở nghiên cứu thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Tháng 9/2019.

3. Phòng Tổng hợp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, tài liệu tập huấn Luật Đầu tư công 2019; phối hợp với Văn phòng tham mưu cho Giám đốc tổ chức hội nghị tập huấn Luật Đầu tư công 2019 cho đội ngũ cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2019.

4. Căn cứ các nhiệm vụ được giao, yêu cầu Trưởng các phòng triển khai thực hiện, báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến các Văn bản quy phạm pháp luật, Nghị quyết theo Kế hoạch này gửi về Thanh tra sở trước ngày 10/11/2019 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

Kích vào đây tải Kế hoạch 

<

Tin mới nhất

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp...(19/09/2019 9:51 CH)

Tuyên truyền, phổ biến, thực hiện Chỉ thị số 27- CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính Trị(21/05/2019 9:56 CH)

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn(16/05/2019 10:24 CH)

Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019(06/05/2019 1:13 SA)

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019(22/03/2019 10:11 CH)

Khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018(03/08/2018 1:39 SA)

KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018(21/03/2018 11:13 SA)