Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ

Đăng ngày 09 - 11 - 2020
100%

Ngày 21/10/2020, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2020/TT-VPCP quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ. Thông tư này quy định các chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Văn phòng Chính phủ và việc quản lý, sử dụng, khai thác hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.

Đối tượng áp dụng của Thông tư gồm: các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, đơn vị trực thuộc; Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương và các cơ quan đơn vị trực thuộc; UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị trực thuộc; UBND xã, phường thị trấn. Các cơ quan: Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam; các tổ chức, cá nhân liên quan khác.

Các chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Văn phòng Chính phủ gồm:

(1) Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Khoản 3 Điều 48 Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ.

(2) Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính.

(3) Báo cáo về tổ chức các cuộc họp theo Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

(4) Báo cáo kết quả gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và các quy định liên quan.

(5) Báo cáo chuẩn hóa, điện tử hóa chế độ báo cáo, triển khai hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan, địa phương theo Nghị định 09/2019/NĐ-CP về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

(6) Báo cáo tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về công báo theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ được vận hành, khai thác, duy trì hoạt động tại địa chỉ: http://baocaochinhphu.gov.vn

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2020.

Đăng tải link văn bản:  http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&org_group_id=0&org_id=0&type_group_id=0&category_id=0&type_id=0&filters=&document_id=201434.

<

Tin mới nhất

Quyết định số 874/QĐ-BTTTT về việc Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội (05/08/2021 10:39 SA)

Thông tư số 04/2021/TT-BTP hướng dẫn về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật(05/07/2021 11:18 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh...(22/02/2021 11:11 CH)

Quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn...(09/11/2020 12:10 CH)

Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người(30/10/2020 9:11 SA)

Ngày 20/10/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch số 6268/KH-SKHĐT về hưởng ứng "Ngày pháp...(21/10/2020 8:54 SA)

UBND tỉnh Thanh Hoá ra chỉ thị phòng, chống dịch COVID-19: Bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng...(04/08/2020 1:11 SA)

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng app Bluezone và Smart Thanh Hóa nhằm tăng cường kiểm soát dịch...(03/08/2020 1:16 SA)