2584 người đang online

Công khai, niêm yết thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đăng ngày 19 - 03 - 2020
100%

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 2950/UBND-KSTTHCNC ngày 12/3/2020 về việc thực hiện công khai, niêm yết thủ tục hành chính của đơn vị

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 2950/UBND-KSTTHCNC ngày 12/3/2020 về việc thực hiện công khai, niêm yết thủ tục hành chính của đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thực hiện như sau:

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở và  niêm yết công khai đầy đủ các nội dung tại trụ sở cơ quan, trên Trang thông tin điện tử cơ quan (địa chỉ https://skhdt.thanhhoa.gov.vn/portal/Pages/thu-tuc-hanh-chinh.aspx).

Trên đây là kết quả rà soát thủ tục hành chính cung cấp mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh ./.

Chi tiết kích vào đây

<

Tin mới nhất

Công khai, niêm yết thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư(19/03/2020 12:36 SA)

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc...(02/12/2019 1:51 SA)

Triển khai thực hiện Cổng dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa(20/11/2019 8:45 SA)

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019(31/12/2018 1:57 CH)

Thông tư 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày...(18/12/2018 8:20 SA)

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Quyết...(17/10/2018 11:32 SA)

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong...(12/06/2018 10:57 SA)

Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT về quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số...(10/08/2017 11:13 SA)

°