Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Đăng ngày 14 - 08 - 2020
100%

Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 29/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 13/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 như sau:

<

Tin mới nhất

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10 năm 2020.(03/11/2020 2:30 CH)

hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021(14/08/2020 8:50 SA)

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021(07/08/2020 3:05 CH)

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Chương trình hành...(15/06/2020 7:53 SA)

Nghị định 40/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công(07/04/2020 10:42 SA)

Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025(28/10/2019 12:03 CH)

Đề cương Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện khâu đột phá về phát triển nhanh và đồng bộ hệ...(04/09/2019 11:17 SA)

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2020(17/07/2019 1:51 SA)