Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021

Đăng ngày 07 - 08 - 2020
100%

Căn cứ Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 29/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Văn bản số 5006/BKHĐT-TH ngày 04/8/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021 và các quy định của pháp luật, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021, với những nội dung sau:

Chi tiết có Công văn số 4592/SKHĐT-TH; 5006/BKHĐT-TH và Biểu mẫu kèm theo

<

Tin mới nhất

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10 năm 2020.(03/11/2020 2:30 CH)

hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021(14/08/2020 8:50 SA)

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021(07/08/2020 3:05 CH)

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Chương trình hành...(15/06/2020 7:53 SA)

Nghị định 40/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công(07/04/2020 10:42 SA)

Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025(28/10/2019 12:03 CH)

Đề cương Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện khâu đột phá về phát triển nhanh và đồng bộ hệ...(04/09/2019 11:17 SA)

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2020(17/07/2019 1:51 SA)