Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

100%

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Nội dung

Dịch vụ công trực tuyến

1

BKH-THA-272044

Thành lập công ty TNHH MTV do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập

Tải về

Mc độ 2

2

BKH-THA-271829

Hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH MTV do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý

Tải về

Mc độ 2

3

BKH-THA-271830

Chia, tách công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý

Tải về

Mc độ 2

4

BKH-THA-271831

Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH MTV

Tải về

Mc độ 2

5

BKH-THA-271832

Giải thể công ty TNHH một thành viên (cấp tỉnh)

Tải về

Mc độ 2