Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

100%

Chi tiết Quyết định số 1107/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

(Cổng dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn)

 

STT

Mã số hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Tên thủ tục hành chính

Số hồ sơ trên CSDL quốc gia cũ

Dịch vụ công trực tuyến

 

Thành lập và hoạt động của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu (cả công ty mẹ và con)

 

1

2.000529.000.00.00.H56

Thành lập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập

BKH-THA-272044

Mức độ 4

2

2.001061.000.00.00.H56

Hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập, hoặc được giao quản lý

BKH-THA-271829

Mức độ 4

3

2.001025.000.00.00.H56

Chia, tách công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý

BKH-THA-271830

Mức độ 4

4

1.002395.000.00.00.H56

Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên

BKH-THA-271831

Mức độ 4

5

2.001021.000.00.00.H56

Giải thể công ty TNHH một thành viên

BKH-THA-271832

Mức độ 4