Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực đấu thầu

100%

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤU THẦU THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THANH HÓA

Chi tiết Quyết định số 4227/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

STT

Mã số TTHC trên CSDLQG

Tên thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

Nội dung

Mức độ 4

I

LĨNH VỰC ĐẤU THẦU

 

 

1

BKH-THA-272067

Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án do nhà đầu tư đề xuất.

Tải về

Mức độ 2

2

BKH-THA-272066

Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án do nhà đầu tư đề xuất.

Tải về

Mức độ 2

3

BKH-THA-272065

Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án do nhà đầu tư đề xuất

Tải về

Mức độ 2