Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực đấu thầu

100%

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤU THẦU THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THANH HÓA

(Cổng dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn)

STT

Mã số hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Tên thủ tục hành chính

Số hồ sơ trên CSDL quốc gia cũ

Dịch vụ công trực tuyến

 

Đấu thầu (4 thủ tục)

 

1

2.001994.000.00.00.H56

Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án do nhà đầu tư đề xuất.

BKH-THA-272067

Mức độ 2

2

2.001995.000.00.00.H56

Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án do nhà đầu tư đề xuất.

BKH-THA-272066

Mức độ 2

3

2.002097.000.00.00.H56

Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án do nhà đầu tư đề xuất

BKH-THA-272065

Mức độ 2

4

2.002283.000.00.00.H56

Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất

 

Mức độ 2

Chi tiết Quyết định số 1317/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 và số 4543/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa