Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

100%

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THANH HÓA

Chi tiết Quyết định số 4467/QĐ-UBND  ngày 09/11/2018 và 112/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

TT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Nội dung

Dịch vụ công trực tuyến

1

BKH-THA-272069

Lập, thẩm định, phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA hỗ trợ không hoàn lại

Tải về

Mức độ 2

2

BKH-THA-271871

Lập, thẩm đinh, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản.

Tải về

Mức độ 2

3

BKH-THA-271876

Lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng.

Tải về

Mức độ 2

4

BKH-THA-271877

Lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hàng năm.

Tải về

Mức độ 2

5

BKH-THA-271874

Xác nhận chuyên gia

Tải về

Mức độ 2