2444 người đang online

Lĩnh vực Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

100%

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THANH HÓA

(Cổng dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn)

STT

Mã số hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Tên thủ tục hành chính

Số hồ sơ trên CSDL quốc gia cũ

Dịch vụ công trực tuyến

 

Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (ODA) (9 thủ tục)

 

1

2.002058.000.00.00.H56

Xác nhận chuyên gia

BKH-THA-271874

Mức độ 2

2

2.002053.000.00.00.H56

Lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng

BKH-THA-271876

Mức độ 2

3

2.002050.000.00.00.H56

Lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hàng năm

BKH-THA-271877

Mức độ 2

4

1.008423.000.00.00.H56

Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản

 

Mức độ 2

5

2.002333.000.00.00.H56

Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt khoản viện trợ là chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 

Mức độ 2

6

2.002334.000.00.00.H56

Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt khoản viện trợ là chương trình, dự án đầu tư sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

 

Mức độ 2

7

2.002335.000.00.00.H56

Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt phi dự án sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

 

Mức độ 2

Chi tiết Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 09/05/2022; 3599/QĐ-UBND ngày 24/9/2018; số 112/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 số 2453/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 và 3936/QĐ-UBND ngày 17/09/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

 

°