Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

100%

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THANH HÓA

Chi tiết Quyết định số 4467/QĐ-UBND  ngày 09/11/2018 và 112/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Nội dung

Dịch vụ công trực tuyến

1

BKH-THA-272069

Lập, thẩm định, phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA hỗ trợ không hoàn lại

Tải về

Mc độ 2

2

BKH-THA-271871

Lập, thẩm đinh, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản.

Tải về

Mc độ 2

3

BKH-THA-271876

Lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng.

Tải về

Mc độ 2

4

BKH-THA-271877

Lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hàng năm.

Tải về

Mc độ 2

5

BNN-THA-287773

Thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí xây dựng dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện.

Tải về

Mc độ 2