2479 người đang online

Lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

100%

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THANH HÓA

Cổng dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn

STT

Mã số hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Tên thủ tục hành chính

Số hồ sơ trên CSDL quốc gia cũ

Dịch vụ công trực tuyến

 

Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (1 thủ tục)

 

1

2.000765.000.00.00.H56

Cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ (cấp tỉnh).

(BKH-THA-272036)

Mức độ 2


Chi tiết Quyết định số 4456/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

°