Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

100%

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THANH HÓA

Chi tiết Quyết định số 4482/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Nội dung

Dịch vụ công trực tuyến

Mục 1: Thành lập và hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

1

BKH-THA-272057

Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh).

Tải về

Mc độ 2

2

BKH-THA-272058

Thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh).

Tải về

Mc độ 2

3

BKH-THA-272059

Thông báo gia hạn thời gian hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh).

Tải về

Mc độ 2

4

BKH-THA-272060

Thông báo giải thể và kết quả giải thể quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh).

Tải về

Mc độ 2

5

BKH-THA-272061

Thủ tục thông báo về việc chuyển nhượng phần vốn góp của các nhà đầu tư (cấp tỉnh).

Tải về

Mc độ 2

Mục 2. Thủ tục về đề nghị hỗ trợ tư vấn

1

BKH-THA-272062

Thủ tục đề nghị hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn

Tải về

Mức độ 2

2

BKH-THA-272064

Thủ tục hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ thủ tục thành lập doanh nghiệp

Tải về

Mc độ 2