2015 người đang online

Lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

100%

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THANH HÓA

Cổng dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn

STT

Mã số hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Tên thủ tục hành chính

Số hồ sơ trên CSDL quốc gia cũ

Dịch vụ công trực tuyến

 

Hồ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (7 thủ tục)

 

I

Thành lập và hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

 

1

2.000024.000.00.00.H56

Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh).

(BKH-THA-272057)

Mức độ 2

2

1.000016.000.00.00.H56

Thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh).

(BKH-THA-272058)

Mức độ 2

3

2.000005.000.00.00.H56

Thông báo gia hạn thời gian hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh).

(BKH-THA-272059)

Mức độ 2

4

2.002005.000.00.00.H56

Thông báo giải thể và kết quả giải thể quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh).

(BKH-THA-272060)

Mức độ 2

5

2.002004.000.00.00.H56

Thủ tục thông báo về việc chuyển nhượng phần vốn góp của các nhà đầu tư (cấp tỉnh).

(BKH-THA-272061)

Mức độ 2

II

Thủ tục về đề nghị hỗ trợ tư vấn

 

1

2.001999.000.00.00.H56

Thủ tục hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ thủ tục thành lập doanh nghiệp

 

Mức độ 3

2

2.002418.000.00.00.H56

Hỗ trợ tư vấn, công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

 

Mức độ 3

Chi tiết Quyết định số 2846/QĐ-UBND ngày 22/08/2022; 4482/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 và số 2011/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

°