Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực Ký quỹ bảo đảm

100%

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KÝ QUỸ BẢO ĐẢM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THANH HÓA

Chi tiết Quyết định số 2551/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Nội dung

Dịch vụ công trực tuyến

1

THA-289666

Hoãn thực hiện nghĩa vụ ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Tải về

Mc độ 2

2

THA-289667

Hoàn trả tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Tải về

Mc độ 2