Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực Ký quỹ bảo đảm

100%

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KÝ QUỸ BẢO ĐẢM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THANH HÓA

Cổng dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn

STT

Mã số hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Tên thủ tục hành chính

Số hồ sơ trên CSDL quốc gia cũ

Dịch vụ công trực tuyến

 

Ký quỹ bảo đảm (trên DVC đang để lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam) (2 thủ tục)

 

1

1.007163

Hoãn thực hiện nghĩa vụ ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

THA-289666

Mức độ 2

2

1.007165

Hoàn trả tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

THA-289667

Mức độ 2


Chi tiết Quyết định số 2551/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa