Lĩnh vực công chức, viên chức

100%

(Cổng dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn)

STT

Mã số hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Tên thủ tục hành chính

Số hồ sơ trên CSDL quốc gia cũ

Dịch vụ công trực tuyến

 

Lĩnh vực công chức, viên chức (3 thủ tục)

 

1

1.005384.000.00.00.H56

Thủ tục thi tuyển công chức

THA-289669

Mức độ 2

2

2.002156.000.00.00.H56

Thủ tục xét tuyển công chức

THA-289670

Mức độ 2

3

1.005385.000.00.00.H56

Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

BNV-THA-264771

Mức độ 2

1175 người đang online
°