Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn

100%

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THANH HÓA

Chi tiết Quyết định số 4467/QĐ-UBND  ngày 09/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

TT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Nội dung

Dịch vụ công trực tuyến

1

BNN-THA-287773

Thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí xây dựng dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện.

Tải về

Mức độ 2