Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

100%

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THANH HÓA

Cổng dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn

STT

Mã số hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Tên thủ tục hành chính

Số hồ sơ trên CSDL quốc gia cũ

Dịch vụ công trực tuyến

 

kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn

 

1

2.001387.000.00.00.H56

Thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí xây dựng dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện

BNN-THA-287773

Mức độ 2

Chi tiết Quyết định số 4467/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa