Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

100%

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THANH HÓA

Cick vào đường Link dưới để đăng ký, đăng nhập dịch vụ Đăng ký doanh nghiệp trực tuyến

https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx

(Hướng dẫn đăng ký, đăng nhập https://www.youtube.com/watch?v=U1uCH-MO2a0 )

STT

Mã số TTHC trên CSDLQG

Tên thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

Nội dung

Mức độ 4

I

LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

 

 

 

  Mục 1. Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

   

1

BKH-THA-271833

Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân 

Tải về

Mức độ 4

2

BKH-THA-271834

Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

Tải về

Mức độ 4

3

BKH-THA-271835

Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Tải về

Mức độ 4

4

BKH-THA-271884

Đăng ký thành lập công ty cổ phần

Tải về

Mức độ 4

5

BKH-THA-271885

Đăng ký thành lập công ty hợp danh

Tải về

Mức độ 4

6

BKH-THA-271886

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Tải về

Mức độ 4

7

BKH-THA-271887

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Tải về

Mức độ 4

8

BKH-THA-271888

Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

Tải về

Mức độ 4

9

BKH-THA-271889

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

Tải về

Mức độ 4

10

BKH-THA-271890

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Tải về

Mức độ 4

11

BKH-THA-271891

Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Tải về

Mức độ 4

12

BKH-THA-271892

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức

Tải về

Mức độ 4

13

BKH-THA-271893

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước

Tải về

Mức độ 4

14

BKH-THA-271894

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do thừa kế

Tải về

Mức độ 4

15

BKH-THA-271895

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu, công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Tải về

Mức độ 4

16

BKH-THA-271896

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp

Tải về

Mức độ 4

17

BKH-THA-271897

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác hoặc công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác

Tải về

Mức độ 4

18

BKH-THA-271898

Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

Tải về

Mức độ 4

19

BKH-THA-271899

Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác

Tải về

Mức độ 4

20

BKH-THA-271900

Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Tải về

Mức độ 4

21

BKH-THA-271901

Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

Tải về

Mức độ 4

22

BKH-THA-271902

Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Tải về

Mức độ 4

23

BKH-THA-271903

Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

Tải về

Mức độ 4

24

BKH-THA-271904

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế

Tải về

Mức độ 4

25

BKH-THA-271905

Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin người đại diện theo uỷ quyền (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Tải về

Mức độ 4

26

BKH-THA-271906

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Tải về

Mức độ 4

27

BKH-THA-271907

Thông báo sử dụng, thay đổi, huỷ mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Tải về

Mức độ 4

28

BKH-THA-271908

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Tải về

Mức độ 4

29

BKH-THA-271909

Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Tải về

Mức độ 4

30

BKH-THA-271910

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

Tải về

Mức độ 4

31

BKH-THA-271911

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thay thế cho nội dung đăng ký hoạt động trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do cơ quan đăng ký đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động

Tải về

Mức độ 4

32

BKH-THA-271912

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Tải về

Mức độ 4

33

BKH-THA-271913

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu  tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

Tải về

Mức độ 4

34

BKH-THA-271914

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Tải về

Mức độ 4

35

BKH-THA-271915

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

Tải về

Mức độ 4

36

BKH-THA-271916

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

Tải về

Mức độ 4

37

BKH-THA-271917

Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng

Tải về

Mức độ 4

38

BKH-THA-271918

Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần)

Tải về

Mức độ 4

39

BKH-THA-271919

Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Tải về

Mức độ 4

40

BKH-THA-271920

Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên từ việc chia doanh nghiệp

Tải về

Mức độ 4

41

BKH-THA-271921

Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên từ việc chia doanh nghiệp

Tải về

Mức độ 4

42

BKH-THA-271922

Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc chia doanh nghiệp

Tải về

Mức độ 4

43

BKH-THA-271923

Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên từ việc tách doanh nghiệp

Tải về

Mức độ 4

44

BKH-THA-271924

Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên từ việc tách doanh nghiệp

Tải về

Mức độ 4

45

BKH-THA-271925

Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc tách doanh nghiệp

Tải về

Mức độ 4

46

BKH-THA-271926

Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh)

Tải về

Mức độ 4

47

BKH-THA-271927

Sáp nhập doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh)

Tải về

Mức độ 4

48

BKH-THA-271928

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

Tải về

Mức độ 4

49

BKH-THA-271929

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Tải về

Mức độ 4

50

BKH-THA-271930

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Tải về

Mức độ 4

51

BKH-THA-271931

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

Tải về

Mức độ 4

52

BKH-THA-271932

Thông báo tạm ngừng kinh doanh

Tải về

Mức độ 4

53

BKH-THA-271933

Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

Tải về

Mức độ 4

54

BKH-THA-271934

Giải thể doanh nghiệp

Tải về

Mức độ 4

55

BKH-THA-271935

Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

Tải về

Mức độ 4

56

BKH-THA-271936

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Tải về

Mức độ 4

57

BKH-THA-271937

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Tải về

Mức độ 4

58

BKH-THA-271938

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

Tải về

Mức độ 4

59

BKH-THA-271939

Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp

Tải về

Mức độ 4

60

BKH-THA-271940

Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp

Tải về

Mức độ 4

 

 Mục 2. Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

   

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Nội dung

Dịch vụ công trực tuyến

1

BKH-THA-272044

Thành lập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập

Tải về

Mức độ 2

2

BKH-THA-271829

Hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập, hoặc được giao quản lý

Tải về

Mức độ 2

3

BKH-THA-271830

Chia, tách công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý

Tải về

Mức độ 2

4

BKH-THA-271831

Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên

Tải về

Mức độ 2

5

BKH-THA-271832

Giải thể công ty TNHH một thành viên 

Tải về

Mức độ 2