2073 người đang online

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã

100%

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THANH HÓA

Cổng dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn

STT

Mã số hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Tên thủ tục hành chính

Số hồ sơ trên CSDL quốc gia cũ

Dịch vụ công trực tuyến

 

Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã (15 thủ tục)

 

 

1

1.005125.000.00.00.H56

Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã

BKH-THA-271942

Mức độ 4

2

1.005122.000.00.00.H56

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia

BKH-THA-271945

Mức độ 4

3

2.001979.000.00.00.H56

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách

BKH-THA-271946

Mức độ 4

4

2.001957.000.00.00.H56

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất

BKH-THA-271947

Mức độ 4

5

1.005056.000.00.00.H56

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập

BKH-THA-271948

Mức độ 4

6

1.005003.000.00.00.H56

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã

BKH-THA-271944

Mức độ 4

7

2.002013.000.00.00.H56

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

BKH-THA-271943

Mức độ 4

8

1.005072.000.00.00.H56

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

BKH-THA-271949

Mức độ 4

9

2.001962.000.00.00.H56

Giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xã

BKH-THA-271953

Mức độ 4

10

1.005047.000.00.00.H56

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

BKH-THA-271954

Mức độ 4

11

1.005124.000.00.00.H56

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã

BKH-THA-271956

Mức độ 4

12

1.005046.000.00.00.H56

Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

BKH-THA-271957

Mức độ 4

13

1.005283.000.00.00.H56

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

BKH-THA-271958

Mức độ 4

14

2.002125.000.00.00.H56

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã

BKH-THA-271959

Mức độ 4

15

1.005064.000.00.00.H56

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã

BKH-THA-271955

Mức độ 4

Chi tiết Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 25/08/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

 

°