Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã

100%

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THANH HÓA

Ban hành kèm theo Quyết định số 2632/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

STT

Mã số TTHC trên CSDLQG

Tên thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

Nội dung

Mức độ 4

I

THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

 

 

1

BKH-THA-271942

Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã

Tải về

Mức độ 4

2

BKH-THA-271943

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

Tải về

Mức độ 4

3

BKH-THA-271944

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã

Tải về

Mức độ 4

4

BKH-THA-271945

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia

Tải về

Mức độ 4

5

BKH-THA-271946

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách

Tải về

Mức độ 4

6

BKH-THA-271947

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất

Tải về

Mức độ 4

7

BKH-THA-271948

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập

Tải về

Mức độ 4

8

BKH-THA-271953

Giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xã

Tải về

Mức độ 4

9

BKH-THA-271954

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

Tải về

Mức độ 4

10

BKH-THA-271955

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã

Tải về

Mức độ 4

11

BKH-THA-271956

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã

Tải về

Mức độ 4

12

BKH-THA-271957

Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

Tải về

Mức độ 4

13

BKH-THA-271958

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

Tải về

Mức độ 4

14

BKH-THA-271959

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã

Tải về

Mức độ 4

15

BKH-THA-272072

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

Tải về

Mức độ 4