Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội

100%

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THANH HÓA

Cick vào đường Link dưới để đăng ký, đăng nhập dịch vụ Đăng ký doanh nghiệp trực tuyến

https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx

(Hướng dẫn đăng ký, đăng nhập https://www.youtube.com/watch?v=U1uCH-MO2a0 )

(Cổng dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn)

STT

Mã số hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Tên thủ tục hành chính

Số hồ sơ trên CSDL quốc gia cũ

Dịch vụ công trực tuyến

 

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội (8 thủ tục)

 

1

2.000338.000.00.00.H56

Thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợ

BKH-THA-271604

Mức độ 4

2

2.001202.000.00.00.H56

Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ, tài trợ

BKH-THA-271605

Mức độ 4

3

2.002014.000.00.00.H56

Công khai hoạt động của doanh nghiệp xã hội

BKH-THA-271941

Mức độ 4

4

2.001197.000.00.00.H56

Cung cấp thông tin, bản sao Báo cáo đánh giá tác động xã hội và Văn bản tiếp nhận viện trợ, tài trợ

BKH-THA-271606

Mức độ 4

5

2.000416.000.00.00.H56

Thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

BKH-THA-271601

Mức độ 4

6

2.000375.000.00.00.H56

Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

BKH-THA-271602

Mức độ 4

7

2.000368.000.00.00.H56

Thông báo chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

BKH-THA-271603

Mức độ 4

8

2.001187.000.00.00.H56

Chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành doanh nghiệp xã hội

BKH-THA-271607

Mức độ 4

Chi tiết Quyết định số 1107/QĐ-UBND  ngày 2/4/2018 và số 4482/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa