Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội

100%

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THANH HÓA

Cick vào đường Link dưới để đăng ký, đăng nhập dịch vụ Đăng ký doanh nghiệp trực tuyến

https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx

(Hướng dẫn đăng ký, đăng nhập https://www.youtube.com/watch?v=U1uCH-MO2a0 )

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Nội dung

Dịch vụ công trực tuyến

1

BKH-THA-271601

Thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

Tải về

Mức độ 4

2

BKH-THA-271602

Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

Tải về

Mức độ 4

3

BKH-THA-271603

Thông báo chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

Tải về

Mức độ 4

4

BKH-THA-271604

Thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợ

Tải về

Mức độ 4

5

BKH-THA-271605

Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ, tài trợ

Tải về

Mức độ 4

6

BKH-THA-271606

Cung cấp thông tin, bản sao Báo cáo đánh giá tác động xã hội và Văn bản tiếp nhận viện trợ, tài trợ

Tải về

Mức độ 4

7

BKH-THA-271607

Chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành doanh nghiệp xã hội

Tải về

Mức độ 4

8

BKH-THA-271941

Công khai hoạt động của doanh nghiệp xã hội

Tải về

Mức độ 4