Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thủ tục về đề nghị hỗ trợ tư vấn

100%

Cổng dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn

STT

Mã số hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Tên thủ tục hành chính

Số hồ sơ trên CSDL quốc gia cũ

Dịch vụ công trực tuyến

 

Thủ tục về đề nghị hỗ trợ tư vấn

 

1

2.001999.000.00.00.H56

Thủ tục hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ thủ tục thành lập doanh nghiệp

(BKH-THA-272064)

Mức độ 2

2

2.002003.000.00.00.H56

Thủ tục đề nghị hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn

(BKH-THA-272062)

Mức độ 2

 

Chi tiết Quyết định số 4482/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 và số 2011/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa