Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tham gia góp ý vào dự thảo Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ.

Đăng ngày 19 - 12 - 2018
100%

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 15886/UBND-THKH ngày 17/12/2018 về việc giao tham mưu góp ý dự thảo Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Cơ quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế, tham gia góp ý vào dự thảo Nghị quyết nêu trên theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 8650/BKHĐT-TH ngày 04/12/2018

<

Tin mới nhất

Đề cương Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện khâu đột phá về phát triển nhanh và đồng bộ hệ...(04/09/2019 11:17 SA)

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2020(17/07/2019 1:51 SA)

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020(17/07/2019 1:46 SA)

góp ý vào dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày...(28/06/2019 3:35 CH)

Đề nghị tham gia ý kiến góp ý Dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW...(07/06/2019 9:28 SA)

Tham gia góp ý vào dự thảo Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ. (19/12/2018 3:03 CH)

Hướng dẫn đánh giá giữa kỳ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công giai đoạn...(26/06/2018 2:42 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2018(23/05/2018 11:50 CH)