Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nghị định 40/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công

Đăng ngày 07 - 04 - 2020
100%

Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 (Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/4/2020)

Chính phủ hướng dẫn lập hồ sơ thẩm định dự án đầu tư công

Đây là nội dung được Chính phủ thông qua tại Nghị định 40/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công ngày 06/4/2020.

Theo đó, hồ sơ thẩm định dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng gồm những giấy tờ sau đây:

- Thứ nhất, Tờ trình thẩm định dự án, bao gồm: Sự cần thiết đầu tư dự án; mục tiêu và những nội dung chủ yếu của báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; kiến nghị cấp có thẩm quyền quyết định dự án đầu tư công.

- Thứ hai, Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo quy định tại Điều 44 của Luật Đầu tư công.

- Thứ ba, Báo cáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổng hợp ý kiến cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án đối với các dự án theo quy định tại Điều 74 của Luật Đầu tư công.

- Thứ tư, các tài liệu khác có liên quan phục vụ cho việc thẩm định dự án đầu tư công (nếu có).

- Đồng thời, hồ sơ thẩm định dự án đầu tư công có cấu phần xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng, ý kiến của cộng đồng dân cư và quy định khác của pháp luật có liên quan. Số lượng hồ sơ thẩm định gửi Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chủ trì thẩm định là 10 bộ.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng quy định cụ thể trình tự, thủ tục quyết định chủ trƣơng đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư;…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nghị định này làm hết hiệu lực một phần Nghị định 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Xem chi tiết Nghị định 40/2020/NĐ-CP tại đây  và  phụ lục 1; phụ lục 2

<

Tin mới nhất

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Chương trình hành...(15/06/2020 7:53 SA)

Nghị định 40/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công(07/04/2020 10:42 SA)

Đề cương Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện khâu đột phá về phát triển nhanh và đồng bộ hệ...(04/09/2019 11:17 SA)

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2020(17/07/2019 1:51 SA)

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020(17/07/2019 1:46 SA)

góp ý vào dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày...(28/06/2019 3:35 CH)

Đề nghị tham gia ý kiến góp ý Dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW...(07/06/2019 9:28 SA)

Tham gia góp ý vào dự thảo Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ. (19/12/2018 3:03 CH)