Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2020

Đăng ngày 17 - 07 - 2019
100%

Ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Văn bản số 4538/BKHĐT-TH ngày 03/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020 và Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 15/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2020 như sau:

Chi tiết có Công văn số 4241/SKHĐT-TH kèm theo

Biểu mẫu XD KH 2020 .xls

Biểu mẫu XD KH 2020 .xlsx

<

Tin mới nhất

Đề cương Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện khâu đột phá về phát triển nhanh và đồng bộ hệ...(04/09/2019 11:17 SA)

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2020(17/07/2019 1:51 SA)

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020(17/07/2019 1:46 SA)

góp ý vào dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày...(28/06/2019 3:35 CH)

Đề nghị tham gia ý kiến góp ý Dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW...(07/06/2019 9:28 SA)

Tham gia góp ý vào dự thảo Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ. (19/12/2018 3:03 CH)

Hướng dẫn đánh giá giữa kỳ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công giai đoạn...(26/06/2018 2:42 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2018(23/05/2018 11:50 CH)