Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Đăng ngày 17 - 07 - 2019
100%

Ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; căn cứ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4538/BKHĐT-TH ngày 03/7/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 với các nội dung sau:

Chi tiết có Công văn số 4240/SKHĐT-TH kèm theo

Mẫu biểu KH KT-XH 2020 huyện, thị, thành phố

Mẫu biểu KH KT-XH 2020 sở, ban, ngành

<

Tin mới nhất

Đề cương Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện khâu đột phá về phát triển nhanh và đồng bộ hệ...(04/09/2019 11:17 SA)

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2020(17/07/2019 1:51 SA)

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020(17/07/2019 1:46 SA)

góp ý vào dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày...(28/06/2019 3:35 CH)

Đề nghị tham gia ý kiến góp ý Dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW...(07/06/2019 9:28 SA)

Tham gia góp ý vào dự thảo Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ. (19/12/2018 3:03 CH)

Hướng dẫn đánh giá giữa kỳ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công giai đoạn...(26/06/2018 2:42 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2018(23/05/2018 11:50 CH)