2140 người đang online

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

100%

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa

(Cổng dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn)

STT

Mã số hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Tên thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

 

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã

1

1.005280.000.00.00.H56

Đăng ký thành lập hợp tác xã

Mức độ 3

2

2.002123.000.00.00.H56

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Mức độ 3

3

1.005277.000.00.00.H56

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Mức độ 3

4

2.002122.000.00.00.H56

Đăng ký khi hợp tác xã chia

Mức độ 3

5

2.002120.000.00.00.H56

Đăng ký khi hợp tác xã tách

Mức độ 3

6

1.005121.000.00.00.H56

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

Mức độ 3

7

1.004972.000.00.00.H56

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

Mức độ 3

8

2.001973.000.00.00.H56

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

Mức độ 3

9

1.004982.000.00.00.H56

Giải thể tự nguyện hợp tác xã

Mức độ 3

10

1.005378.000.00.00.H56

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Mức độ 3

11

1.004979.000.00.00.H56

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Mức độ 3

12

2.001958.000.00.00.H56

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

Mức độ 3

13

1.005377.000.00.00.H56

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

Mức độ 3

14

1.005010.000.00.00.H56

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Mức độ 3

15

1.004901.000.00.00.H56

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

Mức độ 3

16

1.004895.000.00.00.H56

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

Mức độ 3

Chi tiết Quyết định số 2926/QĐ-UBND ngày 29/08/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

°